Tisha Carroll
Emily & Jordan
(Cousins)
Mitchell Jergenson & Elnora Forgia & Family
Jordan
Ken, Mike, Johnny & Bill Carroll
Tia & Johnny Carroll
Sophia Carroll
Ken & Barbara Carroll
Dee Dee & Mitchell Jergenson
Kimberlie & Emily Nay
Frank Carroll & Kenneth Carroll
Leroi & Rich Case
Ken & Barbara Carroll
Kimberlie & Emily
Leroi & Rich
Dee Dee & Mitchell
Carroll brothers:
Kenney, Mike, Johnny
and Bill
Tisha - '71
Sophia
Dee Dee - Mitchell
Grandma Elnora Forgia
Rex - Peyton
Carsen
Grand Pa Frank Carroll 
& son, Kenneth Frank Carroll
circa - 1926
Michael Ogden
Michael Ogden
Tisha Schwartz
Tisha - 2013
Cam & Pat - '86
Cameron & Brook
Cameron


Brandon "Michael" Carroll
Andrea Carroll
Tacoda Patrick Carroll
Patrick & Tacoda
Leroi Case, Ken Carroll & Patrick Carroll
3 Generations: 1979
Leroi (grandma), Kenney (dad), 
Patrick (son)
Emily
Breanna
Kim & Emily
Vivian Forgia
Cecille Aniello
Vicki Conti
47
44
43
34
34
Elias
Tia & Johnny Carroll
Tisha
Jordan, Susan &
twins
Tisha & Dewayne Anthony Castillo
Tisha & Dewayne Castillo
Patrick Carroll
Tacoda
Sophia
Johnny & Sherri
Lauren Carroll &
the boys,
Christian & Kayden
L-R: Elliott, Randi, Patrick, Cameron, Vicki (mom)
Laura Lee & Bill Carroll
Michael Ogden
Andrea Carroll